Közérdekű adatok igénylése

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól 

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.  

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1. Személyesen Nemzetközi Oktatási Központ (továbbiakban: NOK) 1126 Budapest, Böszörményi út 21. címen. Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 9-15 óra között.
2. Írásban a Nemzetközi Oktatási Központ Titkárság, 1531. Budapest, Pf. 28. postai címen.
3. Elektronikusan a nok.budapest@nokitc.hu e-mail címen.  

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

A NOK részére előterjesztett igények elintézéséről az igazgató által kijelölt, illetve az adattal egyébként rendelkező szervezeti egysége, annak hiányában a Titkárság útján gondoskodik.

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a NOK kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a NOK értesíti.

A NOK az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a NOK-hoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül a NOK írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az igénylőt terhelik az igénylés teljesítésével kapcsolatban az adatokat tartalmazó dokumentum másolatának költségei, amelynek összegét az igénylő kérésére a NOK előre közli.  

Jogorvoslat

A közérdekű adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén az igénylő a Fővárosi Bírósághoz (1363 Budapest, Pf. 16 – 1055 Budapest, Markó utca 27.) fordulhat.

A pert az igény teljesítésének megtagadása közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül kell a NOK ellen megindítani.